Facebook

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wojskazsp.edupage.org, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 23.12.2020r

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2021r

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021r

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Zofia Opala, adres poczty elektronicznej info@przedszkole.krupskimlyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 284 84 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie mieści się w dwóch lokalizacjach:

  1. Główna Siedziba Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie mieści się przy ul. Zawadzkiego 3,
  2. Oddziały przedszkolne Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie mieści się na os. Zientek 1

Do budynku, w którym mieści się siedziba Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie prowadzi 1 wejście – wejście główne:

Wejście główne jest zlokalizowane na poziomie chodnika umożliwiając wjazd do budynku przedszkola osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku. Do sekretariatu oraz gabinetu dyrektora prowadzi korytarz na prosto od wejścia.

Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na os. Zientek prowadzą 2 wejścia:

  1. Wejście główne zlokalizowane od strony boiska
  2. Wejście boczne zlokalizowane od strony ul. Tarnogórskiej

Zarówno do wejścia głównego jaki i boczne prowadzą schody uniemożliwiając wjazd
do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia w budynku znajdują się na jednej kondygnacji do których prowadzą schody od strony wejścia głównego. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.