Facebook

RODO

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły: przedszkolekm@gmail.com lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@sp6.gliwice.eu

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie.

Klauzule informacyjne:

 

 1. /public_content/uploads/03_klauzula_informacyjna_RODO_.pdf  POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
 2. /public_content/uploads/04_klauzula_informacyjna_RODO_.pdf   OBSŁUGA KORESPONDENCJI
 3. /public_content/uploads/Klauzule_informacyjna_RODO_rek.pdf REKRUTACJA ORAZ NAUKA W PRZEDSZKOLU

 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO
oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

 1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
 2. Prawa do sprostowania danych;
 3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
 6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające
z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 1. /public_content/uploads/Załącznik_nr_16_Wniosek_o_uzys. 15 rodo   Wniosek o uzyskanie informacji lub kopi danych art.15 RODO
 2. /public_content/uploads/Załącznik_nr_18_Wniosek_o_reali.xlsx Wniosek o realizację praw z zakresu Danych Osobowych

Wnioski jest również dostępny w sekretariacie Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie, które prosimy przesyłać na adres e-mail: przedszkolekm@gmail.com lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.