Facebook

Koncepcja pracy

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U z 2009, Nr 168, poz. 1324 ze zm)
 • Ustawa o systemie oświaty ( Dz.U z 2004, nr 256, poz.2572 ze zm) oraz akty wykonawcze do ustawy w tym podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 • Statut przedszkola w Krupskim Młynie

Źródła opracowywania koncepcji:

 • Punktem wyjściowym do opracowania koncepcji pracy przedszkola są wymagania do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego , analiza dokumentów, wnioski z prowadzonego nadzoru, ewaluacji wewnętrznych, wywiady, ankiety, potrzeby rodziców, środowiska lokalnego oraz samoocena pracy przedszkola i nauczycieli dokonywana w oparciu o bieżące obserwacje.
   

Charakterystyka przedszkola:

Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie usytuowane jest w dwóch budynkach: dwa oddziały znajdują się w Krupskim Młynie przy u. Zawadzkiego 3, jeden oddział znajduje się w oddalonej o 2 km Kolonii Ziętek, w bl.nr 1. Przedszkole powstało w latach powojennych jako przedszkole przyzakładowe Zakładów Materiałów Wybuchowych "Nitron". W roku 1991,
po utworzeniu Gminy Krupski Młyn samorząd terytorialny przejął placówki oświatowe.

W kolejnych latach przedszkole w Ziętku i Krupskim Młynie zostały przekształcone w jedną placówkę pod aktualną nazwą. Do nowego, obecnego budynku wielofunkcyjnego przedszkole w Krupskim Młynie zostało przeniesione w 2004r. Poza przedszkolem siedzibę mają tutaj : Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, słoneczne, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Teren przedszkolny posiada dużo zieleni: trawniki, krzewy iglaste i drzewa oraz ogólnodostępny plac zabaw. Przedszkole posiada 2 oddziały czynne od poniedziałku do piątku w godz. 5.30 - 15.30 . dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci przedszkolnych.

W Kolonii Ziętek jest 1 oddział czynny w godz.6.00-15.00. Przedszkole znajduje się w budynku przeznaczonym do modernizacji. Warunki lokalowe dla dzieci są dobre, grupa ma do dyspozycji 4 przestronne sale. Przedszkole korzysta z walorów lasu oraz z ogólnodostępnego placu zabaw.
 


Misja

Przedszkole bezpieczne dziecku i rodzinie. Dzieci są radosne, czują się bezpieczne, rozwijają swoje zainteresowania, są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole, odważnie patrzą na świat, śmiało podejmując zadania kolejnego etapu swojego życia. Są ciekawe świata i otwarte na wszelkie nowości. Dzieci czują się Europejczykami przy zachowaniu tożsamości narodowej.

Nasze dziecko:

 • nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym
 •  jest odważne, odpowiedzialne, samodzielne, zadowolone
 • umie wyrazić swoje myśli, pragnienie, potrzeby
 • potrafi współdziałać z innymi dziećmi i dorosłymi, jest kulturalne i uczciwe
 •  jest aktywne, ma świadomość i potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia

 

Dziecko osiąga gotowość do podjęcia nauki w szkole kierunek jakościowego rozwoju: organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego zapewniającego warunki do rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi

 • dzieci chętnie biorą udział w działaniach edukacyjnych organizowanych przez nauczycielkę
 • rozwijają swoją naturalną aktywność, ciekawość, umiejętności praktyczne
 • potrafią uważnie słuchać, obserwować, odkrywać
 • nabywają umiejętności do wykonywania zadań
 • czytają proste zdania
 • układają własne teksty
 • znają wartość książki jako źródła wiedzy i przeżyć
 • osiągają sprawność manualną rąk przygotowującą do pisania
 • segregują i klasyfikują przedmioty
 • znają pojęcia liczbowe w zakresie programowym
 • rozwiązują proste zadania matematyczne

Dziecko jest uspołecznione

Kierunek jakościowego rozwoju: organizowanie działań edukacyjnych sprzyjających nabywaniu doświadczeń społecznych oraz budowaniu systemu wartości

 • znają i stosują formy grzecznościowe, są kulturalne
 • znają swoje prawa i obowiązki członka społeczności
 • są uczciwe, nie kłamią
 • szanują inne dzieci, okazują szacunek dorosłym
 • posiadają poczucie odpowiedzialności i szacunku dla swojej pracy i innych
 • potrafią mówić o swoich emocjach, przeżyciach, potrzebach - potrafią ocenić swoje zachowanie i innych osób
 • chętnie pomagają młodszym i potrzebującym
 • wykazują chęć współdziałania
 • przestrzegają reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej; respektują podział zadań
 • dbają o wspólną własność
 • podejmują prace społeczno-użyteczne na rzecz grupy , w środowisku rodzinnym, jak i pozaprzedszkolnym
 • rozumieją potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego
 • nie stosują żadnej formy przemocy

Dziecko jest aktywne ,ma ukształtowane nawyki i zachowania prozdrowotne

Kierunek jakościowego rozwoju:
organizowanie warunków dla wszechstronnej aktywności dziecka, wyrażania siebie w różnych formach ekspresji oraz kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia i higieny

 • dzieci postępują zgodnie z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo , wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, znają zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt, roślin i unikają ich
 • znają zasady racjonalnego odżywiania się
 • kulturalnie zachowują się podczas spożywania posiłków
 • dbają o czystość osobistą,
 • rozumieją konieczność prowadzenia higienicznego i zdrowego trybu życia
 • korzystają ze świeżego powietrza i słońca z zachowaniem bezpieczeństwa dla zdrowia
 • chętnie biorą udział w zabawach, grach ruchowych, ćwiczeniach
 • przestrzegają zasady gier i zabaw zespołowych
 • nie przepychają się, nie potrącają, są uważne
 • stosują zasadę fair play

Dziecko czuje się Europejczykiem

Kierunek jakościowego rozwoju:
poszukiwanie efektywnych form i metod edukacyjnych dla osiągnięcia integracji europejskiej na poziomie dziecka przedszkolnego

 • kształtują postawę patriotyczną, tożsamość narodową, poznają nasze wartości narodowe
 • dzieci poznają nazwy państw wchodzących w skład UE, ich położenie na mapie Europy, cechy charakterystyczne
 • dzieci poznają elementy kultury państw europejskich
 • rozwijają zainteresowanie językami obcymi, kształtują umiejętności językowe

Dziecko ma ukształtowaną świadomość ekologiczną

Kierunek jakościowego rozwoju:
organizowanie działalności edukacyjnej sprzyjającej rozumieniu potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego

 • dziecko kocha przyrodę i czuje się jego częścią
 • dziecko rozumie potrzebę ochrony przyrody
 • dziecko wie, jak należy zachować się w lesie, na łące itp.
 • rozumie konieczność segregacji odpadów
 • wie, jak pielęgnować młode drzewka
 • rozumie treść haseł proekologicznych

Zarządzanie i organizacja

 • Zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej placówki.
 • Systemowe wspomaganie rozwoju zawodowego kadry.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań przedszkola.
 • Zapewnienie sprawnego, skutecznego kierowania placówką.

Opieka, wychowanie, edukacja

 • Tworzenie warunków dających możliwość rozwoju każdego dziecka.
 • Stwarzanie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo - opiekuńczego.
 • Zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka
 • Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych.
 • Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Wzrost zadowolenia rodziców z pracy przedszkola
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych,
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Promowanie przedszkola poprzez liczny udział dzieci w konkursach, turniejach, akcjach, programach, na stronie internetowej , itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu
 • do osiągnięcia sukcesu.

Realizacja koncepcji pracy opiera się na:

 1. Programie wychowania przedszkola
 2. Programach opracowanych przez radę pedagogiczną: "Bezpieczny przedszkolak", Program "Zdrowotek", Program adaptacji dziecka w przedszkolu.
 3. Rocznym planie pracy.
 4. Harmonogramie uroczystości.
 5. Koncepcji pracy.
 6. Statucie.

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Nauczyciele badają tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Katalog metod stosowanych w przedszkolu:

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne;
  • metoda samodzielnych doświadczeń,
  • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
  • metoda zadań stawianych dziecku,
  • metoda ćwiczeń utrwalających.
 2. Metody oglądowe:
  • obserwacja i pokaz,
  • osobisty przykład nauczyciela,
  • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne
 3. Metody słowne:
  • rozmowy,
  • opowiadania,
  • zagadki,
  • objaśnienia i instrukcje,
  • sposoby społecznego porozumiewania się,
  • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie opracowania metodyczne:

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała
 • i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • Opowieści ruchowe
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • Metoda K. Orffa
 • Burza mózgów - metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania
 • Relaksacja
 • Bajkoterapia
 • Samodzielnych doświadczeń

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami
Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki
 • w szkole.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy.
 • Włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, w tym
 • w działalność Teatrzyku Rodzinnego

Przedszkole prowadzi współpracę z następującymi instytucjami:

 • Gminną Biblioteką Publiczną
 • Zespołem Szkół w Krupskim Młynie, w tym ze szkolnym Kołem Teatralnym
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
 • Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym
 • Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach
 • Powiatową Komendą Policji w Tarnowskich Górach
 • Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Krupskim Młynie i Potępie.
 • Posterunkiem Policji w Tworogu.
 • Nadleśnictwem Brynek i Zawadzkie.
 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu
 • Studentami odbywającymi praktyki
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Ratownictwem Drogowym, w tym z grupą "Młodzi Ratownicy Gminy Krupski Młyn"
 • Ośrodkiem Zdrowia
 • Pocztą Polską
 • Urzędem Gminy w Krupskim Młynie
 • Klubem Ekologicznym "Gaja"

Tradycje przedszkolne:

 • Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
 • Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Akcja "Sprzątanie świata", "Zaadoptuj rzeke"
 • Festiwal ziemniaka
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Andrzejki
 • Bal karnawałowy
 • Dzień z Babci i Dziadka,
 • Dzień Ziemi,
 • Prezentacja przedszkolaków podczas Dni Krupskiego Młyna
 • Dzień Strażaka, Dzień Policjanta, Dzień Górnika, Dzień Mamy
 • Cykliczne dni kolorów, Dzień Dinozaura, Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Drzewa, Święto Polskiej Niezapominajki, Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Teatru, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Kota, Dzień Życzliwości,
 • Festyn Rodzinny (impreza środowiskowa)
 • "Chrząszcz brzmi w trzcinie"- coroczna prezentacja osiągnięć dzieci w pracy logopedycznej
 • Miniolimpiada z Tatą
 • Pożegnanie starszaków
 • Inscenizacje przygotowywane przez Teatrzyk Rodzinny
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
 • Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę na stronie internetowej.

Udział w programach:

 • Kubusiowi przyjaciele natury"
 • "Czyste powietrze wokół nas"
 • Zbieraj makulaturę-ratuj konie"
 • Góra Grosza
 • Czytamy dzieciom książki w ramach "Cała Polska czyta dzieciom", "Cała Krupa czyta " "Poczytaj mi, przyjacielu"
 • Innych wynikających z bieżących potrzeb

Promocja placówki:

 • Działania promocyjne obejmują:
 • Organizację uroczystości przedszkolnych i środowiskowych,
 • Udział dzieci w organizowanych wycieczkach i spacerach po najbliższej okolicy do miejsc użyteczności publicznej.
 • Organizowanie w zajęć adaptacyjnych dla dzieci , które rozpoczną edukację przedszkolną
 • Organizowanie akcji charytatywnych.
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej , w gazetce przedszkolnej "Bąbel", w informatorze gminnym
 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Udział w konkursach

Rola nauczycieka - wychowawcy:

 • ma obowiązek materialnego porządku ( dba o otoczenie aby było czyste, uporządkowane
 • i bezpieczne, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych oraz dba o sprzęt )
 • jest aktywny, miły, serdeczny w stosunku do dzieci, pracowników przedszkola , rodziców
 • rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
 • wspiera każde dziecko w jego wszechstronnym rozwoju
 • respektuje oraz przestrzega prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka
 • dąży do pełni własnego rozwoju osobowego i zawodowego
 • kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji RP
 • dba o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
 • i przyjaźni między ludźmi różnych narodów , ras i światopoglądów.
 • zapewnia dzieciom bezpieczeństwo
 • promuje osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym oraz poza nim
 • współpracuje z rodzicami-partnerami przedszkola, instytucjami
 • aktywnie współpracuje z rodzicami celem ujednolicania działań wychowawczych oraz całego procesu edukacyjnego
 • stwarza dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki
 • uczestniczy w pracy zespołowej celem ujednolicenia działań edukacyjnych , wychowawczych i opiekuńczych

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej, prowadzenie obserwacji pedagogicznych
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej oraz obserwacjach
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca indywidualna
 • dokumentowanie wyników obserwacji i diagnoz
 • analizowanie wniosków do dalszej pracy, dokonywanie oceny efektywności prowadzonej pracy
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy, uroczystości, przeglądy, konkursy ,
 • dyplomy, strona internetowa www.przedszkolekrupskimlyn.strefa.pl )
 • teczek prac indywidualnych dzieci i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • rozmów

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju
 • swobody myśli, sumienia i wyznania
 • serdecznej miłości i opieki
 • spokoju i samotności, gdy tego chce
 • snu i odpoczynku, gdy jest zmęczone
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
 • pomocy i ochrony przed przemocą
 • pomocy ze strony dorosłych
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania
 • doświadczenia konsekwencji swego zachowania
 • zdrowego żywienia
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • wspólnoty i solidarności w grupie

Formy nagradzania zachowań:

 • nagradzanie pochwałą i uznaniem,
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności,
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów
 • w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,
 • przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela,
 • atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,
 • znaczek z wesołą minką

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad:

 • tłumaczenie i wyjaśnienie,
 • ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić dziecko
 • do autorefleksji,
 • wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju,
 • utworzenie kącika ciszy
 • odsunięcie od zabawy - polecenie wykonania zadania mające na celu wyciszenie złych emocji.
 • znaczek ze smutną minką
 • rozmowa z rodzicami, wspólne ustalanie metod działań

Sylwetka absolwenta przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska
 • Przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci i życiu przedszkola:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania, oraz treści podstawy programowej
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach opracowanych przez nauczycieli
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci , mocnych stronach i obszarach wymagających wsparcia dowiadują się na zebraniach ogólnych, grupowych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, konsultacjach indywidualnych oraz szczegółowo w listach do rodziców.
 • rodzice o życiu przedszkola dowiadują się poprzez internetową stronę przedszkola, bieżące informacje zamieszczane na tablicy dla rodziców, indywidualne zaproszenia dla rodziców, bezpośrednie rozmowy z rodzicami
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku -
 • po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Kierunki działania (priorytety) na lata 2014-2019:

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdują się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

 • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i pracy z dzieckiem zdolnym.
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 • Systematyczne podnoszenie warunków higienicznych, zdrowotnych i bezpieczeństwa na terenie placówki.
 • Poszukiwanie różnych form wyrazu i aktywności plastycznej na drodze do rozwoju kreatywności dziecka przedszkolnego.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.
 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.
 • Współdziałanie z nauczycielami z innych placówek oświatowych w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.
 • Podnoszenie estetyki placówki, modernizacja przedszkola w Ziętku.
 • Organizowanie imprez integrujących środowisko lokalne i we współpracy z nimi.

Koncepcję pracy zatwierdzono w dniu:
Rada Rodziców 16.09.2014r.
Rada Pedagogiczna 16.09.2014r.