Facebook

OPIEKA W PRZEDSZKOLU

OD 1 DO 9 KWETNIA 2021

29 marzec 2021 OPIEKA W PRZEDSZKOLU
grafika do wpisu: OPIEKA W PRZEDSZKOLU

W związku z aktualizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r, prosimy rodziców o zapoznanie się z listą dzieci , którym możemy zorganizować zajęcia opiekuńcze w dniach od 1 do 9 kwietnia 2021r. Chętni rodzice, o któych mowa w rozporządzeniu są proszeni aby w dniach 30- 31 marca złożyli drogą mailową lub telefonicznie wniosek o zorganizowanie opieki dla dzieci.

W oświadczeniu powinna znajdować się informacja:

Oświadczam, że jestem zatrudniony/a w ................................................................... Proszę o objęcie opieką mojego dziecka...................................... w dniach 01-09.04 21r .

Zawieszenie zajęć w przedszkolach

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. w woj. śląskim, podobnie jak w całym kraju, w blisko 1600 przedszkolach wprowadzono zawieszenie zajęć stacjonarnych, co oznacza prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla ok. 164 tys. przedszkolaków. Należy jednak zaznaczyć, że przedszkola są zobowiązane prowadzić zajęcia stacjonarnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego. Szczegółowy wykaz 11 rodzajów miejsc pracy rodziców uprawnionych do złożenia wniosku znajduje się w rozporządzeniu dostępnym również na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kto może składać wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka na terenie przedszkola?

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.